Udmurtti

Udmurttikoululaiset valmistautuvat esitykseen koulun kirjastossa. Udmurtinkielistä opetusta on nykyään vain alaluokilla. Kuva: Annamari Saure 2017.

Udmurtti on permiläinen kieli. Toinen permiläiskieli on komi, joka jakautuu komisyrjääniin ja perminkomiin.

Udmurtissa on yksi yhtenäinen kirjakieli ja useita murreryhmiä.

Udmurtin kirjakielen syntymävuotena pidetään vuotta 1775, jolloin ilmestyi ensimmäinen udmurtin kielioppi. 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa ilmestynyt kirjallisuus oli lähinnä kirkon ja koulun tarpeisiin luotua tai käännettyä. Myös kaunokirjallisuutta, lähinnä runoutta, on kuitenkin ilmestynyt jo 1800-luvun lopulta saakka.

Udmurtin kirjallisen kauden alussa jokainen kirjoittaja käytti tekstissään omaa murrettaan. Koska udmurtin kielen murre-erot eivät ole kovinkaan jyrkkiä, käytäntö ei tuottanut hankaluuksia. 1920- ja 1930-luvuilla alettiin kuitenkin pohtia yhtenäisen kirjakielen luomista. Toiset olisivat halunneet udmurtille kaksi eri murteisiin pohjautuvaa kirjakieltä, mutta lopulta päädyttiin kompromissiin, jossa kirjakieleen hyväksyttiin piirteitä eri murreryhmistä. Udmurtin kieltä pidetään uhanalaisena kielenä.

Wikipedia on jo monella uralilaisella kielellä, mm. udmurtiksi.